انرژی مثبت و مثبت اندیشی

کپسول انرژی مثبت

Effective advertising !

Effective advertising !

زندگی کسب و کار حرفه ای بدون تبلیغات موثر دقیقا مانند راه رفتن در بیابان تاریک بدون راه بلد و چراغ روشنایی است!
جالبه بدونید که خیلی از سازمانها حتی تبلیغات پر هزینه ای هم دارند اما وقتی صحبت از میزان اثر گذاری میشه…
لطفا این امور مهم را به افراد متخصص و با دانش بسپارید.

M.R.Mohajeri
Business Directory
(+98) 912 8333068
Don’t worry, I am here…
Telegram.me/ParsiyahBranding

موهبت ها

When blessing and good things come to us and we deny them by saying “I can’t believe it”, in fact we are getting goodness and blessings away from us.

آن هنگامی که موهبت ها و نیکی ها به سوی زندگی مان می آید و ما با گفتن “باور نمی کنم” آن ها را انکار می کنیم، در واقع نیکی و برکت را از خود دور می کنیم.

M.R.Mohajeri
Business Directory
(+98) 912 8333068
Don’t worry, I am here…
Telegram.me/ParsiyahBranding

زانو نخواهم زد

زانو نخواهم زد ، حتی اگر سقف آسمان از قدم هم کوتاهتر باشد…

 

M.R.Mohajeri

Business Directory

Don’t worry, I am here…

حقیقت

اگر بزرگی و عظمت را آرزو می کنی آنرا فراموش کن و دنبال حقیقت برو، آنگاه به هر دو خواهی رسید، هم حقیقت و هم عظمت

 

M.R.Mohajeri

Business Directory

Don’t worry, I am here…

زندگی

زندگی می تواند فوق العاده باشد، اگر دیگران ما را به حال خودمان بگذارند..

 

M.R.Mohajeri

Business Directory

Don’t worry, I am here…

تردید

تردید ها به ما خیانت می کنند، تا به آنچه لیاقت داریم نرسیم…

 

M.R.Mohajeri

Business Directory

Don’t worry, I am here…

نیروی درونتان

به خودتان باور داشته باشید وبه هر آنچه که هستید. بدانیدکه نیروی درونتان هست که از هر مانعی قوی تر است…

 

M.R.Mohajeri

Business Directory

Don’t worry, I am here…

آرزوهایت

آرزوهایت

ناشنوا باش!!!

وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند…

 

M.R.Mohajeri

Business Directory

Don’t worry, I am here…

کارآفرینان موفق

من متقاعد شدم آنچه کارآفرینان موفق را از آنهایی که ناموفقند جدا می کند پشتکار محض است

 

M.R.Mohajeri

Business Directory

Don’t worry, I am here…

تکرار عبارات مثبت

تکرار عبارات مثبت تاکیدی، به ضمیر ناخودآگاهتان القا می کند که همین حالا برای شماکار کند

 

M.R.Mohajeri

Business Directory

Don’t worry, I am here…